/article/16,86.html Artykuł
Rehabilitacja Medyczna - medical rehabilitation quarterly journal Rehabilitacja Medyczna - medical rehabilitation quarterly journal Rehabilitacja Medyczna - medical rehabilitation quarterly journal Rehabilitacja Medyczna - medical rehabilitation quarterly journal Rehabilitacja Medyczna - medical rehabilitation quarterly journal
Rehabilitacja Medyczna jest publikowana pod patronatem Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej, Polskiej Akademii Nauk

Rehabilitacja Medyczna - kwartalnik

Tom 8 rok 2004, Wydanie numer 3

(Wersja pierwotna - elektroniczna)
Wpływ stosowania ćwiczeń poślizgowych nerwów i neuromobilizacji na wyniki końcowe leczenia usprawniającego pacjentów po chirurgicznym uwolnieniu nerwu pośrodkowego w kanale nadgarstka
Autorzy: Jakub Szczechowicz, Marek Pieniążek, Maria Pelczar-Pieniążek

Rehabilitacja Medyczna 2004; 8(3): 33-41

Wpływ stosowania ćwiczeń poślizgowych nerwów i neuromobilizacji na wyniki końcowe leczenia usprawniającego pacjentów po chirurgicznym uwolnieniu nerwu pośrodkowego w kanale nadgarstka

The influence of gliding exercises and neuromobilization on hand’s function recovery after a surgical release of carpal tunnel

 

Jakub Szczechowicz*+, Marek Pieniążek*#+, Maria Pelczar-Pieniążek#+

 

Zakład Kinezyterapii Katedry Fizjoterapii AWF w Krakowie*, Małopolskie Centrum Rehabilitacji Ręki w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. L. Rydygiera w Krakowie#, Gabinet Rehabilitacji Ręki NZOZ Scanmed w Krakowie+

 

Słowa kluczowe

zespół kanału nadgarstka, badanie fizjoterapeutyczne, ćwiczenia poślizgowe, neuromobilizacja

 

Streszczenie

Wstęp. Ćwiczenia poślizgowe nerwu pośrodkowego oraz jego neuromobilizacje są kinezyterapeutycznym postępowaniem z wyboru w zespole kanału nadgarstka.

Materiał i metody. Badaniami objęto pacjentów, którzy zostali przyjęci na leczenie usprawniające po operacyjnym uwolnieniu nerwu pośrodkowego w kanale nadgarstka. Badanych podzielono na dwie grupy. Pierwszą stanowili pacjenci objęci leczeniem w latach 1999-2000, u których zastosowany program postępowania terapeutycznego obejmował: edukację, ćwiczenia prowadzone w systemie Peg-Board, zabiegi z zakresu fizykoterapii oraz program domowy. Drugą grupę stanowiły osoby usprawniane w latach 2002-2004, u których do powyższego programu postępowania pooperacyjnego włączono także ćwiczenia poślizgowe i neuromoblizacje nerwu pośrodkowego.

Wyniki. Analizie poddano wyniki badania wstępnego, końcowego oraz różnice między tymi rutynowo prowadzonymi przez fizjoterapeutów badaniami. Oceniano funkcję poszczególnych stawów oraz całej ręki według metodyki Swansona. Ponadto porównano wyniki pomiaru siły ścisku globalnego ręki (badanego przy użyciu dynamometru Jamar) oraz czucia powierzchownego (statycznego rozróżnienia dwupunktowego).

Wnioski. Analiza wyników wykazała związek pomiędzy wynikami leczenia a okresem rozpoczęcia leczenia usprawniającego oraz sposobem postępowania fizjoterapeutycznego.